surferosx

Buzon Rollo Rollo din Tequila, Jal., Mexic din Tequila, Jal., Mexic

Cititor Buzon Rollo Rollo din Tequila, Jal., Mexic

Buzon Rollo Rollo din Tequila, Jal., Mexic

surferosx

From Midnight Children on, seems that Roshdie’s preference moves tward the language rather than the narration itself. Comparing ”The ground beneath of her feet” and ”Midnight children” one comes to a more beautiful language but less interesting events. در اثار رشدی زبان از زیبایی خارق العاده ای برخوردار است. واژه هایی که رشدی در زبان انگلیسی ابداع می کند و عمدتن مخلوطی از انگلیسی هندی- بریتانیایی ست، گاه به توجیه صحنه، عمل یا شخصیت در روایت کمک شایانی می کند. بسیاری از واژه های ابداعی رشدی در انکلیسی بریتانیای امروز به راحتی جا افتاده و معمول شده است. در "زمین زیر پای او(زن)" آن چنان که در "بچه های نیمه شب" و "شرم" دیده ایم، داستان دیگر به اندازه ی فضا سازی و بیان منظور از اهمیت بالایی برخوردار نیست.